Cần làm – Ghi hình lại Web RTC

Vấn đề: Giải pháp ghi hình phía server tốn chi phí khi phải chuẩn bị tài nguyên để ghi hình số lượng lớn conference diễn ra đồng thời

Giải pháp: Cho 1 người dùng ảo vào conference trước giờ học X phút. Record lại screen trình duyệt của người dùng ảo. Khi kết thúc đẩy video lên server

 • B1: Viết extension record lại screen của trình duyệt khi người dùng truy cập domain trong danh sách cấu hình. Lưu trữ ở local khi conference kết thúc
 • B2: Tích hợp extension –>  viết tiến trình Java
  • B2.1: Nhận message từ queue để join 1 conference
  • B2.2: Bật trình duyệt vào lớp với role là ROBOT → không public video/audio
  • B2.3: Extension record lại screen, lưu trữ vào địa chỉ cấu hình trước
  • B2.4: Hết conference kiểm tra xem file record có tồn tại chưa? Nếu chưa 10s check 1 lần. Nếu tồn tại rồi upload file lên server, đóng trình duyệt
 • B3: Triển khai thử nghiệm trên các máy PC khi vận hành lớp học
 • B4: Triển khai đại trà bằng cách tự động bật EC2 của AWS, start tiến trình Java và thực hện các bước #2
 • B5: Nâng cấp để có thể record được cả video của từng thành viên chứ không chỉ screen của trình duyệt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *