Ghi chú – Cấu hình dung lượng file upload của kubernetes dùng ingress-nginx

Cấu hình cho một ingress bằng cách thêm annotation

nginx.ingress.kubernetes.io/proxy-body-size: 8m

Cấu hình cho toàn bộ các ingress bằng cách cấu hinhx Nginx ConfigMap

proxy-body-size=8m

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *