Git

Các khái niệm của GIT cần nắm

 • remote repository: kho chứa code ở trên server
 • local repository: kho chứa code trên máy tính người dùng
 • upstream: remote repository gốc
 • origin: remote repository fork từ upstream
 • branch: nhánh
 • fetch: lấy data từ upstream về local repository
 • checkout: chuyển nhánh làm việc
 • merge: hợp nhất các nhánh
 • commit: lưu trữ thay đổi vào local repository
 • push: đẩy thay đổi vào upstream
 • pull request: yêu cầu merge từ branch X1 của repo Y1 vào branch X2 của repo Y2 (ví dụ: merge từ branch “fix-a-bug” của repo “icovn/spring-boot” vào branch “develop” của repo “spring-projects/spring-boot”)

Các bước dev cần làm trước khi thực hiện task

B1: fork branch develop của module cần tác động về origin của dev

B2: clone từ origin về local

git clone git@github.com:icovn/laravel-zipkin.git

B3: cấu hình upstream remote

cd go-strava
git remote add upstream https://github.com/mts88/laravel-zipkin.git

Các bước dev cần thực hiện khi được giao 1 task

B1: Đồng bộ dữ liệu từ upstream repo về origin repo

git fetch origin
git fetch upstream

git checkout develop
git merge upstream/develop
git push

B2: Tạo branch mới bắt đầu bằng id của task trên JIRA

git checkout -b 99-implement-a-feature

B3: Thực hiện code & unit test

B4: commit thay đổi vào local repo

git add .
git commit -m "commit message"

B5: push thay đổi lên upstream

git push origin 99-implement-a-feature

B6: Tạo PULL REQUEST

B7: Chờ PULL REQUEST được review

B8: Lặp lại các bước từ 3-7 (bỏ qua bước 6 khi đã có PULL REQUEST rồi) cho đến khi review ok

Các bước dev cần thực hiện khi đang làm muốn update code mới nhất từ upstream

git fetch origin
git fetch upstream
git checkout develop
#update local
git merge upstream/develop
#update origin
git push
git checkout 99-implement-a-feature
git merge develop

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *