Quy tắc log khi lập trình

Log tác động của người dùng

Hệ thống phải lưu lại được các thao tác của người dùng cuối hoặc các hệ thống khác đối với hệ thống.

Log tác động phải được lưu vào CSDL để sử dụng cho việc lưu vết các hành động của người dùng.

Nội dung log:

  • Thời gian tác động
  • IP tác động
  • Id của user tác động
  • Username của user tác động
  • Hành động (vd: HTTP method, path)
  • Thông tin khác (vd: HTTP body)

Log dữ liệu quan trọng

Hệ thống phải lưu lại được các thay đổi của dữ liệu quan trọng (vd: thông tin khách hàng, thông tin mua hàng, …)

Log trong code để truy vết

Log function name, danh sách các input cùng value ở layer CONTROLLER, SERVICE

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *