Tác giả: icovn

DevOps – Cảnh báo giám sát

Các đối tượng cần giám sát STT Đối tượng Thông số giám sát Tiêu chí giám sát Tham khảo  1 Server CPURAMHDDNetwork (bandwidth)IO UP/DOWNLoad averageCPURAMHDDBandwidthIO https://github.com/prometheus/node_exporter 2 Docker container CPURAMHDDNetwork (bandwidth)IO UP/DOWNCPURAMHDDBandwidthIO 3 URL Http status UP(200)/DOWN(5xx) https://github.com/prometheus/blackbox_exporter 4 Nginx Active connectionAcceptsHandledRequestsReadingWrittingWaiting ? https://github.com/vozlt/nginx-module-vtshttps://github.com/hnlq715/nginx-vts-exporter 5 MySQL UP/DOWNSQL connections (>75% max_connection) https://github.com/prometheus/mysqld_exporter 6 Redis UP/DOWN https://github.com/oliver006/redis_exporter 7 RabbitMQ UP/DOWNTồn queue:– queue có >100 messages trong 1 phút → YELLOW– queue […]

Cần làm – Ghi hình lại Web RTC

Vấn đề: Giải pháp ghi hình phía server tốn chi phí khi phải chuẩn bị tài nguyên để ghi hình số lượng lớn conference diễn ra đồng thời Giải pháp: Cho 1 người dùng ảo vào conference trước giờ học X phút. Record lại screen trình duyệt của người dùng ảo. Khi kết thúc đẩy video lên server B1: Viết extension record lại screen của trình duyệt khi người dùng truy cập domain trong danh sách cấu hình. Lưu trữ ở local khi […]

DevOps – Log tập trung

STT Loại log Trường cần log Nguồn 1 Application log service (eg: topkid-feedback-prod)timestampmessagelog_level (eg: ERROR) kafka app-* 2 NGINX ingress access log @timestampclient_ipdocker.container_idhttp_hosthttp_methodhttp_pathhttp_refererhttp_user_agentrequest_timestatusupstream_addrupstream_connect_timeupstream_header_timeupstream_response_timeupstream_statususer_iduser_nameuser_roleapp_osapp_uuidapp_version ? ingress-access* 3 NGINX ingress error log @timestampdocker.container_idhostlog_levelmessage ? ingress-error* 4 MYSQL slow log timestamp (start_time) query_dbquery_hostquery_ipquery_lock_timequery_rows_affectedquery_rows_examinedquery_rows_sentquery_sqlquery_timequery_user rsyslog mysql_slow-* 5 MYSQL error log timestampsysloghostloglevelmessage rsyslog mysql-* 6 Server AUTH log sysloghosttimestampmessagessh_authmethodssh_authresultssh_client_ipssh_protocolssh_user ? auth-* 7 Server […]

Git

Các khái niệm của GIT cần nắm remote repository: kho chứa code ở trên server local repository: kho chứa code trên máy tính người dùng upstream: remote repository gốc origin: remote repository fork từ upstream branch: nhánh fetch: lấy data từ upstream về local repository checkout: chuyển nhánh làm việc merge: hợp nhất các nhánh commit: lưu trữ thay đổi vào local repository push: đẩy thay đổi vào upstream pull […]