Danh mục: Lập trình

Cần làm – Video Conference Wrapper

Vấn đề: Khi sử dụng một nền tảng video conference duy nhất thì có rủi ro nền tảng đó có vấn đề, ảnh hưởng trải nghiệm của người dùng Giải pháp: Xây dựng module cho phép người dùng thay đổi nền tảng video (vd: Zoom, Google Meet, …) Có SDK để nhúng được vào App, Web Có thể record theo từng channel Có callback để bắt từng event realtime Có hỗ trờ audio fallback Độ trễ trong điều kiện mạng ổn định là 300ms, package lost < 3% Băng thông down/up tối thiểu để dùng […]

Quy tắc gửi dữ liệu qua headers khi gọi API từ client

Tên Giá trị Ví dụ Nền tảng áp dụng Ghi chú AppName Tên của ứng dụng CrmWeb, CustomerCareAndroid iOS, Android, Web AppVersion Version của ứng dụng 3.2.1_56 iOS, Android, Web OS Hệ điều hành của ứng dụng Web có thể truyền thông số User-Agent iOS, Android, Web DeviceToken Mã thiết bị cLGiX1hlUro:APA91bHfUMbUyJq5ZcAbnZJApF61_xSUHFfYBnbs iOS, Android UserName Tên của người dùng 0904kid iOS, Android, Web UserRole Vai trò của người dùng KID iOS, Android, Web

Quy tắc log khi lập trình

Log tác động của người dùng Hệ thống phải lưu lại được các thao tác của người dùng cuối hoặc các hệ thống khác đối với hệ thống. Log tác động phải được lưu vào CSDL để sử dụng cho việc lưu vết các hành động của người dùng. Nội dung log: Thời gian tác […]

Git

Các khái niệm của GIT cần nắm remote repository: kho chứa code ở trên server local repository: kho chứa code trên máy tính người dùng upstream: remote repository gốc origin: remote repository fork từ upstream branch: nhánh fetch: lấy data từ upstream về local repository checkout: chuyển nhánh làm việc merge: hợp nhất các nhánh commit: lưu trữ thay đổi vào local repository push: đẩy thay đổi vào upstream pull […]