Thẻ: dind

Ghi chú – Xử lý lỗi oom_score_adj khi chạy dind trên kubernetes

Khi chạy docker in docker (dind) trên k3s mình gặp lỗi Lỗi này là do Trước đây mình dùng docker image docker:dind, image này vừa được cập nhật lên version dind:20-dind và version này sử dụng containerd v1.4.3 k3s của mình sử dụng containerd version cũ hơn  k3s: v1.18.9+k3s1 containerd: v1.3.3-k3s2 Giải pháp  Để xử lý vấn đề này mình rollback dind về version docker:19.03.12-dind