Thẻ: git

Git

Các khái niệm của GIT cần nắm remote repository: kho chứa code ở trên server local repository: kho chứa code trên máy tính người dùng upstream: remote repository gốc origin: remote repository fork từ upstream branch: nhánh fetch: lấy data từ upstream về local repository checkout: chuyển nhánh làm việc merge: hợp nhất các nhánh commit: lưu trữ thay đổi vào local repository push: đẩy thay đổi vào upstream pull […]