Thẻ: rancher

Ghi chú – Giải pháp sử dụng Jenkin slave chạy docker cập nhật image mới lên kubernetes

Mình sử dụng Rancher2 để triển khai kubernetes cluster trên các hệ thống mình chịu trách nhiệm quản lý và kỹ thuật. Trước đây mình thường dùng rke tool để triển khai k8s nhưng hiện giờ mình dùng script để triển khai k3s. Giải pháp CI/CD của mình là toàn bộ triển khai trên docker hết: Jenkin Jenkin slave GitLab Jira Trước đây mình thường dùng rancher cli để cập nhật image mới lên kubernetes. Địa chỉ Rancher và token mình để trong credentials của Jenkin Nhưng gần đây mình gặp vấn đề về certificate khi rancher chạy trong môi trường Air gapped hoặc VPN (chỉ có thể truy cập Rancher GUI từ VPN). Để giải quyết vấn đề này mình chuyển sang dùng kubectl trực tiếp bằng cách mount file ~/.kube/config từ configMap vào Jenkin slave. Câu lệnh update image trước đây Câu lệnh mới