Thẻ: record

Cần làm – Ghi hình lại Web RTC

Vấn đề: Giải pháp ghi hình phía server tốn chi phí khi phải chuẩn bị tài nguyên để ghi hình số lượng lớn conference diễn ra đồng thời Giải pháp: Cho 1 người dùng ảo vào conference trước giờ học X phút. Record lại screen trình duyệt của người dùng ảo. Khi kết thúc đẩy video lên server B1: Viết extension record lại screen của trình duyệt khi người dùng truy cập domain trong danh sách cấu hình. Lưu trữ ở local khi […]